Statut


S T A T U T

Studenckiego Koła Naukowego SKALNIK

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Koło Naukowe pod nazwą Koło Naukowe Górnictwa Odkrywkowego – „SKALNIK” jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 2. Koło zrzesza wyłącznie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwanej dalej Uczelnią.
 3. Koło działa na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
 4. Koło może używać skróconej nazwy w brzmieniu SKALNIK.
 5. Koło może posługiwać się własnym logotypem oraz pieczęcią.

§ 2. Cele i zadania Koła

 1. Podstawowym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą w zakresie Górnictwa Odkrywkowego
 2. Celami Koła są w szczególności:

1)    poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;

2)    rozwijanie życia naukowego wśród studentów;

3)    rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;

4)    promowanie Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH.

 1. Cele, o których mowa w ust. 1 będą realizowane poprzez:

1)    prowadzenie pod kierunkiem Opiekuna Naukowego Koła badań naukowych;

2)    organizowanie sesji naukowych;

3)    organizowanie i udział w warsztatach naukowych;

4)    organizowanie wyjazdów naukowych;

5)    spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;

6)    prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej;

7)    inne formy działalności zgodne ze statutem.

 1. Dla realizacji celów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych przez Uczelnię.

§ 3. Członkostwo

 1. Członkiem Koła może zostać student Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, wykazujący zainteresowania naukowe w zakresie górnictwa odkrywkowego, osiągający pozytywne wyniki w nauce, identyfikujący się z celami Koła i wyrażający chęć ich realizacji.
 2. Studenta deklarującego chęć członkostwa w poczet członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez studenta. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1.
 3. Wskazując w deklaracji członkowskiej swój adres e-mail student wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji przesyłanych przez Zarząd, dotyczących zarówno spraw indywidualnych, jak i innych informacji o charakterze organizacyjnym.
 4. Członek Koła ma prawo:

1)    udziału we wszelkich formach działalności Koła;

2)    zgłaszania wniosków i propozycji w czasie zebrań Koła;

3)    dokonywania oceny działalności Zarządu Koła;

4)    korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 1. Członek Koła ma obowiązek:

1)    wykazywać się dobrymi wynikami w nauce;

2)    regularnie brać udział w zebraniach Koła;

3)    aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;

4)    stosować się do postanowień organów Koła;

5)    przestrzegać postanowień Statutu.

 1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1)    dobrowolnej rezygnacji członka, przedłożonej Zarządowi Koła w formie pisemnej;

2)    utraty przez członka Koła statusu studenta Uczelni;

3)    wykluczenia członka w drodze uchwały Zarządu Koła, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7;

4)    śmierci członka Koła;

5)    rozwiązania Koła.

 1. Zarząd Koła może wykluczyć członka z następujących powodów:

1)    świadomego działania na szkodę Koła;

2)    nieprzestrzegania postanowień Statutu;

3)    rażącego niewywiązywania się z podjętych wobec Koła zobowiązań;

4)    nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch zebraniach Koła w ciągu roku akademickiego.

 1. O podjęciu uchwały w sprawie wykluczenia Zarząd Koła informuje wykluczonego członka w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującej mu drodze odwoławczej.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Koła. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez wykluczonego Członka pisemnej informacji o wykluczeniu.
 3. Po otrzymaniu odwołania i jego rozpatrzeniu Zarząd, jeśli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić swoją uchwałę w sprawie wykluczenia i przywrócić studenta w prawach członka Koła, o czym student winien być powiadomiony w formie pisemnej.         
 4. W razie wniesienia przez wykluczonego Członka Koła odwołania i nieuwzględnieniu przez Zarząd tego odwołania w trybie określonym w ust. 10, Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Obowiązku tego Zarząd nie musi spełnić jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania ma się odbyć Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.
 5.  Walne Zebranie Członków po rozpatrzeniu odwołania może podtrzymać bądź uchylić uchwałę Zarządu w sprawie wykluczenia Członka Koła. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Koła.

§ 4. Walne Zebranie Członków Koła

 
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy w szczególności:

1)    określanie kierunków działalności Koła;

2)    decydowanie o strukturze Koła;

3)    wybór członków Zarządu Koła;

4)    przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła i udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium;

5)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła w sprawie wykluczenia członka Koła oraz podejmowanie uchwał podtrzymujących lub uchylających uchwały Zarządu w sprawach wykluczenia;

6)    rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez Zarząd i poszczególnych członków Koła;

7)    zatwierdzanie przedkładanego przez Zarząd planu pracy Koła na dany rok akademicki;

8)    uchwalanie zmian Statutu Koła;

9)    podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Koła;

10) podejmowanie uchwał w sprawie środków materialnych pozostających w dyspozycji Koła w razie jego rozwiązania.

 1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
 2. Zwyczajne Zebranie Członków Koła odbywa się co najmniej dwa razy w roku akademickim, przy czym pierwsze Walne Zebranie winno się odbyć nie później niż 15 listopada.
 3. W razie potrzeby, w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 11, jest zwoływane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.
 4. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 30% członków Koła lub na wniosek Opiekuna Naukowego Koła.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje wszystkich członków Koła z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. O Walnym Zebraniu Członków Koła Zarząd każdorazowo powiadamia Opiekuna Naukowego Koła.
 6. Walne Zebranie Członków Koła jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków Koła.
 7. Jeżeli kworum, o którym mowa w ust. 8, nie zostanie osiągnięte w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Koła w drugim terminie, z zachowaniem trybu określonego w ust. 7. Uchwały podjęte podczas Zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków uczestniczących w Walnym Zebraniu, chyba że niniejszy Statut dla ważności poszczególnych uchwał wymaga obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.   
 8. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków Koła są podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał określonych w niniejszym Statucie, a wymagających innej większości.

§ 5. Zarząd

 
 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków Koła. Uchwały w sprawie wyboru Zarządu są podejmowane w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Zarząd Koła składa się z trzech osób, które spośród swego grona wybierają Przewodniczącego, kierującego pracami Zarządu i reprezentującego go na zewnątrz.
 3. Dokumenty w imieniu Koła podpisuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia członek Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki
 5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
 6. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
 7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)    reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni oraz innych podmiotów;

2)    kierowanie działalnością Koła;

3)    sporządzanie i wykonywanie planu pracy Koła na dany rok akademicki;

4)    rozpatrywanie deklaracji członkowskich oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Kole;

5)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła w trybie określonym w niniejszym Statucie;

6)    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych działalnością Koła, niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków Koła.

 1. Ustępujący Zarząd jest obowiązany przedłożyć Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności w roku akademickim w celu uzyskania absolutorium.
 2. Na wniosek co najmniej 30% członków Koła Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą zostać przez Walne Zebranie Członków Koła odwołani w czasie trwania kadencji większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.
 3. Wybór nowego Zarządu lub uzupełnienie jego składu odbywa się w trybie określonym w ust. 1.

§ 6. Opiekun Naukowy Koła

 
 1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny AGH.   
 2. Opiekuna naukowego Koła powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą Zainteresowanego Prorektor AGH ds. Studenckich.
 3. Opiekun naukowy sprawuje opiekę nad działalnością merytoryczną Koła oraz pełni bezpośredni nadzór nad zgodnością działań Koła z jego celami i zadaniami określonymi w Statucie.
 4. Opiekun naukowy zatwierdza:

1)    opracowywane przez Zarząd roczne plany pracy Koła;

2)    wnioski o dofinansowanie działalności Koła;

3)    sprawozdania roczne sporządzane przez Zarząd Koła.

 1. Prorektor AGH ds. Studenckich może odwołać Opiekuna naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1.  Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Prorektora ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej.
 2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.
 3. Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła może podjąć uchwałę w sprawie zawieszenia działalności lub rozwiązania Koła.