Działalność


Działalność KN Skalnik

Program prac Koła dotyczy głównie:

  •  organizowania sesji i seminariów naukowych,
  •  uczestnictwa w pracach badawczych,
  •  organizowania obozów letnich i zimowych oraz zajęć terenowych,
  •  współopracowywania i przygotowaniu pomocy dydaktycznych,
  •  poznawania oraz kultywowania tradycji i obyczajów górniczych,
  •   współorganizowania wyjazdów zagranicznych.Działalność krajowa i międzynarodowa

Praca w Kole cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. Koło Naukowe Skalnik utrzymuje kontakty z krajowymi i zagranicznymi firmami oraz organizacjami studenckimi. Na uwagę zasługuje współpraca ze Studenckim Kołem SITG, Grupą Pro Futuro czy też Międzynarodową Federacją Studentów Uczelni o Profilu Górniczym i Hutniczym (IFMMS). W ramach tej współpracy organizowane są międzynarodowe zjazdy studentów uczelni górniczych. W zakresie działalności naukowej Koło Naukowe Skalnik bierze udział w sesjach, konferencjach i zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym w Górniczej Sesji Studenckich Kół Naukowych, European Coal Mining Forum, International Students Week. Studenci należący do Koła Naukowego uczestniczą w pracach naukowych i projektach europejskich wykonywanych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego. Współorganizują i uczestniczą w kongresach i konferencjach (m.in. Polski Kongres Górniczy 2007, Światowy Kongres Górniczy 2008, Konferencja pt. „Zgazowanie węgla – fakty i szanse” 2009).

 

Wizytacje i wyjazdy

 

Stałym kierunkiem prac Koła jest organizacja zajęć terenowych w kopalniach i innych zakładach przemysłowych oraz różnych wycieczek czy obozów krajowych i zagranicznych, co pozwala na zdobycie wiedzy spoza programu nauczania.

Działalność charytatywna

Koło Naukowe Skalnik od kilku lat organizuje świąteczną akcję charytatywną dla dzieci z domów dziecka pn. „Wesołe Święta Dzieciom”. Studenci zbierają prezenty lub pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu sportowego, artykułów pierwszej potrzeby i przekazują przed świętami do domów dziecka.


Działalność edukacyjna

Koło zajmuje się działalnością popularyzatorską z zakresu górnictwa, ochrony środowiska i nauki. W 2008 roku Koło brało czynny udział (dwa referaty) w Krakowskiej Nocy Naukowców – ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej, realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej UE.