I Polsko-Niemieckie Forum „Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”


W dniach 8–9 marca 2012 w miejscowości Wisła-Jawornik odbyło się pierwsze Polsko-Niemieckie Forum „ Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych” w ramach XXXV Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Do zorganizowania forum doszło ze względu na współpracę Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH z niemieckim Przedsiębiorstwem Gór­niczym LMBV. Przedsiębiorstwo LMBV zostało powołane przez Rząd Federalny i zajmuje się rekultywacją kopalń węgla brunatnego zlikwidowanych w wyniku restrukturyzacji. Osuwiska, jakie pojawiają się w Polsce i w Niemczech skłoniły do wymiany poglądów i wytyczenia kierunku współpracy na przyszłość.Podczas dwudniowego forum zostały zaprezentowane referaty na temat stanu wiedzy o osuwiskach oraz metodach pomiarowych a także osiągnięcia i doświadczenia strony pol­skiej i niemieckiej w zakresie rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych, współpraca przedsiębiorstw górniczych i samorządów terytorialnych w zakresie planowania i realizacji przyszłych funkcji, wieloletnie programy i metody rewitalizacji oraz ochrona dziedzictwa przemysłowego, jako świadectw przemysłowej historii re­gionów i podstawy kształtowania ich przyszłości.
Pierwszego dnia Polsko-Niemieckiego Forum zostały przedstawione referaty o następującej tematyce: technologie oraz środki wykorzystywane podczas rekultywacji, stateczność zwałowisk, wykorzystanie wód do rekultywacji wyrobisk, procesy zatwierdzania finansów przed i w trakcie prac rekultywacyjnych, rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, wykorzystanie terenów zrekultywowanych oraz kształtowanie krajobrazu pogórniczego. Na końcu każdego referatu można było zadawać pytania referującym. Jednak pytania i dyskusje na temat referatów pojawiły się także podczas przerw. Referaty zaprezentowane tego dnia pokazywały wiele ważnych aspektów dotyczących rekultywacji jak i rezultaty dobrze prowadzonej rekultywacji i rewitalizacji. Przedstawione były także kierunki, w których rekultywacja jest prowadzona i, w których może być prowadzona.
Drugiego dnia tematyka referatów wyglądała następująco: rewitalizacja ośrodków przemysłu naftowego, wizja rewitalizacji KWK Jawiszowice w Brzeszczach, Eden Project, oraz rewitalizacja wałów Zespołu Zamkowego w Malborku. W referatach ukazano wizje odnowy i rewitalizacji zabytków przemysłu naftowego, wałów Zespołu Zamkowego w Malborku oraz rewitalizację KWK Jawiszowice w kreatywne i innowacyjne centrum. Referaty pokazały architekturę przemysłową oraz zamkową a także futurystyczną wizję rewitalizacji KWK Jawiszowice. Project Eden to Innowacyjny sposób zagospodarowania nieczynnych wyrobisk na ogrody botaniczne, które powstały w nieczynnej kopalni kaolinu w Kornwalii. Przedsięwzięcie osiągnęło ogromny sukces, gdyż ogrody te odwiedza blisko milion turystów rocznie.
 Wszystkie referaty zaprezentowane na I Polsko-Niemieckim Forum „ Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych” przedstawiały zagadnienia dotyczące rekultywacji terenów pogórniczych i poprzemysłowych a także samych wyrobisk. Przedstawione zostały różne kierunki rekultywacji oraz rewitalizacji takie jak: wodny, leśny czy rekreacyjny. Rewitalizacja pozwala niejednokrotnie na ochronę i odnowę obiektów przemysłowych, które wyróżniają się swoją architekturą i historią. Forum to pokazało także potrzebę wymiany doświadczeń między stroną polską i niemiecką a także nawiązania współpracy dzięki czemu w przyszłości będzie można uniknąć nieprzyjaznych zdarzeń a także udoskonalić i spopularyzować technologie rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych czy przemysłowych. Referaty pokazały także jak ważna jest współpraca przedsiębiorców z lokalnymi samorządami oraz państwem.
Adrian Kwiecień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *